අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1මොරයාය ම.වි.11872.731872.73149.231
එකතුව 11 8 72.73   8 72.73   49.23  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 11 9 81.82 63.89
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 11 10 90.91 59.09
31 ඉංග්‍රීසි 11 3 27.27 18.18
32 ගණිතය 11 8 72.73 45.45
33 ඉතිහාසය 11 9 81.82 47.73
34 විද්‍යාව 11 8 72.73 38.64
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 4 4 100 87.5
43 චිත්‍ර 6 6 100 54.17
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
61 භූගෝල විද්‍යාව 11 9 81.82 54.55
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 4 4 100 81.25
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 4 3 75 31.25
84 ශිල්ප කලා 3 3 100 75