අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1‍වරාපිටිය ම.වි.453577.7813168.89149.131
එකතුව 45 35 77.78   31 68.89   49.13  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 45 42 93.33 72.02
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 45 44 97.78 57.78
31 ඉංග්‍රීසි 45 19 42.22 22.22
32 ගණිතය 45 34 75.56 37.22
33 ඉතිහාසය 45 39 86.67 50.56
34 විද්‍යාව 45 36 80 45.56
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 9 9 100 50
43 චිත්‍ර 22 22 100 52.27
44 නැටුම් - දේශීය 12 12 100 54.17
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 18 18 100 52.78
61 භූගෝල විද්‍යාව 20 20 100 45
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 7 7 100 28.57
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 7 6 85.71 32.14
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 30 30 100 82.5
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 8 6 75 21.88