අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි.15912176.1110264.15147.651
එකතුව 159 121 76.1   102 64.15   47.65  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 159 142 89.31 67.25
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 159 153 96.23 63.68
31 ඉංග්‍රීසි 159 68 42.77 16.67
32 ගණිතය 159 112 70.44 35.22
33 ඉතිහාසය 159 146 91.82 54.4
34 විද්‍යාව 159 129 81.13 37.42
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 21 21 100 57.14
43 චිත්‍ර 70 66 94.29 40.71
44 නැටුම් - දේශීය 39 38 97.44 53.85
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 25 25 100 78
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 59 56 94.92 41.1
61 භූගෝල විද්‍යාව 27 26 96.3 46.3
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 72 68 94.44 53.13
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 31 31 100 66.94
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 30 23 76.67 34.17
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 27 27 100 53.7
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 71 71 100 74.3