අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ඉල්මා ම.වි.392974.3612564.1152.931
එකතුව 39 29 74.36   25 64.1   52.93  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 10 10 100 87.5
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 29 24 82.76 47.41
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 39 34 87.18 58.33
31 ඉංග්‍රීසි 39 34 87.18 64.74
32 ගණිතය 38 29 76.32 40.79
33 ඉතිහාසය 39 33 84.62 46.79
34 විද්‍යාව 39 31 79.49 39.1
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
43 චිත්‍ර 28 28 100 49.11
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 9 8 88.89 47.22
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 2 2 100 62.5
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 16 16 100 65.63
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 7 7 100 64.29
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 16 16 100 54.69
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 20 19 95 68.75
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 6 5 83.33 50
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 4 4 100 43.75
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 9 9 100 47.22