අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1කොටුව ජනාධිපති වි.14813087.84111678.38163.71
එකතුව 148 130 87.84   116 78.38   63.7  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 148 141 95.27 80.85
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 148 145 97.97 79.22
31 ඉංග්‍රීසි 146 100 68.49 32.53
32 ගණිතය 147 118 80.27 52.21
33 ඉතිහාසය 148 140 94.59 73.82
34 විද්‍යාව 147 132 89.8 53.23
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 25 25 100 69
43 චිත්‍ර 43 43 100 62.79
44 නැටුම් - දේශීය 32 32 100 78.91
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 6 6 100 54.17
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 35 31 88.57 65
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 67 67 100 58.96
61 භූගෝල විද්‍යාව 24 24 100 95.83
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 57 55 96.49 64.47
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 52 52 100 87.5
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 32 18 56.25 35.16
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 9 8 88.89 58.33
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 42 42 100 80.95
87 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 13 13 100 59.62