අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි.282382.1412382.14151.991
එකතුව 28 23 82.14   23 82.14   51.99  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 28 27 96.43 60.19
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 28 28 100 61.61
31 ඉංග්‍රීසි 28 21 75 31.25
32 ගණිතය 28 26 92.86 44.64
33 ඉතිහාසය 28 25 89.29 49.11
34 විද්‍යාව 28 27 96.43 42.86
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 10 10 100 42.5
43 චිත්‍ර 7 7 100 75
44 නැටුම් - දේශීය 10 10 100 47.5
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 13 13 100 57.69
61 භූගෝල විද්‍යාව 14 14 100 51.79
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 1 1 100 100
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 9 9 100 91.67
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 10 10 100 52.5
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 9 9 100 72.22