අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1මාතර ම.ම.වි.35731788.8128980.95163.591
එකතුව 357 317 88.8   289 80.95   63.59  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 357 334 93.56 78.29
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 357 344 96.36 74.23
31 ඉංග්‍රීසි 357 264 73.95 38.59
32 ගණිතය 357 296 82.91 56.65
33 ඉතිහාසය 357 338 94.68 65.97
34 විද්‍යාව 356 322 90.45 56.25
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 93 93 100 73.39
43 චිත්‍ර 116 113 97.41 60.34
44 නැටුම් - දේශීය 69 68 98.55 69.93
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 13 13 100 76.92
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 48 47 97.92 78.13
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 160 158 98.75 63.75
61 භූගෝල විද්‍යාව 35 35 100 78.57
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 134 124 92.54 57.84
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 28 28 100 92.86
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 188 186 98.94 82.58
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 23 19 82.61 46.74
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 13 13 100 61.54
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 133 128 96.24 65.98