අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1අත්තුඩාව ම.වි.161593.7511275157.641
එකතුව 16 15 93.75   12 75   57.64  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 16 16 100 85.94
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 16 16 100 68.75
31 ඉංග්‍රීසි 16 8 50 17.19
32 ගණිතය 16 12 75 39.06
33 ඉතිහාසය 16 16 100 67.19
34 විද්‍යාව 16 14 87.5 43.75
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 4 4 100 68.75
43 චිත්‍ර 12 12 100 54.17
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 2 2 100 62.5
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 14 14 100 76.79
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 1 1 100 100
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 5 5 100 55
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 3 3 100 41.67
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 7 7 100 75