අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1යටියන ම.වි.12711388.98110885.04157.221
එකතුව 127 113 88.98   108 85.04   57.22  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 127 123 96.85 73.17
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 127 121 95.28 63.58
31 ඉංග්‍රීසි 127 82 64.57 30.71
32 ගණිතය 127 115 90.55 54.53
33 ඉතිහාසය 127 118 92.91 55.91
34 විද්‍යාව 127 105 82.68 40.35
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 29 29 100 61.21
43 චිත්‍ර 20 20 100 58.75
44 නැටුම් - දේශීය 32 32 100 84.38
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 2 2 100 25
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 36 36 100 77.08
48 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ 1 1 100 100
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 40 40 100 61.25
61 භූගෝල විද්‍යාව 25 25 100 76
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 62 58 93.55 47.98
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 33 33 100 79.55
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 12 12 100 62.5
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 11 10 90.91 52.27
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 58 58 100 79.31
87 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 3 3 100 75
90 නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය 10 7 70 20