අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි.634571.4313453.97143.291
එකතුව 63 45 71.43   34 53.97   43.29  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 63 52 82.54 66.35
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 63 55 87.3 57.14
31 ඉංග්‍රීසි 63 13 20.63 6.35
32 ගණිතය 61 34 55.74 29.1
33 ඉතිහාසය 63 51 80.95 38.89
34 විද්‍යාව 63 39 61.9 25
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 10 10 100 72.5
43 චිත්‍ර 29 28 96.55 50.86
44 නැටුම් - දේශීය 18 18 100 58.33
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
61 භූගෝල විද්‍යාව 24 23 95.83 50
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 22 20 90.91 54.55
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 16 16 100 87.5
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 1 1 100 100
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 10 10 100 75
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 35 32 91.43 55
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 3 3 100 33.33
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 15 15 100 68.33