අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1මලිදුව ම.වි.291758.6211448.28134.981
එකතුව 29 17 58.62   14 48.28   34.98  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 29 23 79.31 46.74
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 29 29 100 41.38
31 ඉංග්‍රීසි 29 5 17.24 6.03
32 ගණිතය 29 15 51.72 17.24
33 ඉතිහාසය 29 26 89.66 35.34
34 විද්‍යාව 29 24 82.76 37.07
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 10 10 100 52.5
43 චිත්‍ර 11 11 100 50
44 නැටුම් - දේශීය 5 3 60 20
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 2 0 0 0
61 භූගෝල විද්‍යාව 5 5 100 60
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 18 17 94.44 52.78
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 4 3 75 25
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 5 5 100 55
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 19 18 94.74 50
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 5 5 100 45