අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1අකුරැස්ස ම.වි.15613083.33110366.03147.231
එකතුව 156 130 83.33   103 66.03   47.23  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 156 146 93.59 68.32
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 156 151 96.79 59.29
31 ඉංග්‍රීසි 156 57 36.54 11.7
32 ගණිතය 156 106 67.95 30.77
33 ඉතිහාසය 156 142 91.03 45.35
34 විද්‍යාව 156 133 85.26 37.18
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 17 17 100 69.12
43 චිත්‍ර 59 59 100 36.86
44 නැටුම් - දේශීය 37 36 97.3 50.68
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 30 30 100 50
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 33 32 96.97 52.27
61 භූගෝල විද්‍යාව 30 30 100 69.17
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 61 60 98.36 64.75
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 32 31 96.88 66.41
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 26 26 100 87.5
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 38 38 100 59.21
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 27 27 100 51.85
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 65 65 100 68.46