අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1සහිරා ම.වි.191789.471947.37154.091
එකතුව 19 17 89.47   9 47.37   54.09  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 19 19 100 68.42
හර විෂයයන්
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 19 19 100 71.05
31 ඉංග්‍රීසි 19 12 63.16 27.63
32 ගණිතය 19 10 52.63 28.95
33 ඉතිහාසය 19 18 94.74 46.05
34 විද්‍යාව 19 18 94.74 46.05
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
48 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ 19 16 84.21 59.21
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 3 3 100 50
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 16 16 100 82.81
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 19 19 100 61.84