අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1වැලිගම අන්නුර් මුස්ලිම් ම.වි.181266.6711161.11147.071
එකතුව 18 12 66.67   11 61.11   47.07  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 18 16 88.89 54.17
හර විෂයයන්
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 18 17 94.44 55.56
31 ඉංග්‍රීසි 18 8 44.44 19.44
32 ගණිතය 18 12 66.67 25
33 ඉතිහාසය 18 16 88.89 48.61
34 විද්‍යාව 18 16 88.89 38.89
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 1 1 100 100
48 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ 17 14 82.35 54.41
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 18 17 94.44 77.78
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 18 17 94.44 47.22