අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1කරගොඩ උයන්ගොඩ ම.වි.492551.0211224.49126.311
එකතුව 49 25 51.02   12 24.49   26.31  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 49 35 71.43 61.43
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 49 37 75.51 37.76
31 ඉංග්‍රීසි 49 7 14.29 4.59
32 ගණිතය 49 14 28.57 12.24
33 ඉතිහාසය 49 30 61.22 26.53
34 විද්‍යාව 49 17 34.69 11.73
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 10 10 100 57.5
43 චිත්‍ර 30 16 53.33 17.5
44 නැටුම් - දේශීය 2 2 100 25
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 5 3 60 45
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 5 3 60 30
61 භූගෝල විද්‍යාව 20 19 95 43.75
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 24 17 70.83 27.08
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 5 5 100 60
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 7 7 100 39.29
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 4 2 50 25
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 23 17 73.91 41.3
87 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 10 5 50 17.5