අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1දම්පැල්ල ම.වි.4410014100165.971
එකතුව 4 4 100   4 100   65.97  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 4 4 100 81.25
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 4 4 100 75
31 ඉංග්‍රීසි 4 3 75 25
32 ගණිතය 4 4 100 62.5
33 ඉතිහාසය 4 4 100 87.5
34 විද්‍යාව 4 4 100 43.75
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
43 චිත්‍ර 3 3 100 50
44 නැටුම් - දේශීය 1 1 100 50
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
61 භූගෝල විද්‍යාව 3 3 100 75
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 1 1 100 100
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 3 3 100 91.67
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 1 1 100 75