අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1අල්හුදා මුස්ලිම් ක.වි.9888.891777.78153.71
එකතුව 9 8 88.89   7 77.78   53.7  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 9 9 100 80.56
හර විෂයයන්
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 9 8 88.89 50
31 ඉංග්‍රීසි 9 2 22.22 8.33
32 ගණිතය 9 7 77.78 27.78
33 ඉතිහාසය 9 9 100 58.33
34 විද්‍යාව 9 9 100 47.22
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
43 චිත්‍ර 9 9 100 72.22
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 9 9 100 69.44
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 9 9 100 69.44