අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1හොරගොඩ ම.වි.353497.1412674.29154.261
එකතුව 35 34 97.14   26 74.29   54.26  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 35 35 100 70.71
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 35 34 97.14 60
31 ඉංග්‍රීසි 35 22 62.86 19.29
32 ගණිතය 35 26 74.29 35
33 ඉතිහාසය 35 35 100 56.43
34 විද්‍යාව 35 31 88.57 37.86
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 14 14 100 44.64
43 චිත්‍ර 14 14 100 46.43
44 නැටුම් - දේශීය 3 3 100 66.67
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
61 භූගෝල විද්‍යාව 17 17 100 88.24
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 18 18 100 81.94
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 7 7 100 57.14
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 14 14 100 91.07
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 7 7 100 50
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 7 7 100 89.29