අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි.15811572.78110365.19146.61
එකතුව 158 115 72.78   103 65.19   46.6  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 158 131 82.91 64.5
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 158 141 89.24 56.65
31 ඉංග්‍රීසි 158 70 44.3 16.93
32 ගණිතය 158 111 70.25 35.92
33 ඉතිහාසය 158 131 82.91 41.61
34 විද්‍යාව 158 133 84.18 43.04
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 6 6 100 79.17
43 චිත්‍ර 26 26 100 63.46
44 නැටුම් - දේශීය 13 13 100 53.85
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 40 39 97.5 80.63
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 54 53 98.15 40.74
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 32 32 100 67.97
61 භූගෝල විද්‍යාව 25 25 100 54
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 83 69 83.13 40.96
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 18 18 100 62.5
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 24 24 100 83.33
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 9 8 88.89 61.11
84 ශිල්ප කලා 20 20 100 75
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 21 21 100 61.9
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 72 68 94.44 57.99
87 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 12 10 83.33 35.42