අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1අකුරුගොඩ සේනානි ක.වි.161381.2511381.25148.081
එකතුව 16 13 81.25   13 81.25   48.08  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 16 15 93.75 73.33
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 16 16 100 56.25
31 ඉංග්‍රීසි 16 7 43.75 17.19
32 ගණිතය 16 14 87.5 37.5
33 ඉතිහාසය 16 15 93.75 46.88
34 විද්‍යාව 16 13 81.25 31.25
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 7 6 85.71 50
43 චිත්‍ර 8 8 100 68.75
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
61 භූගෝල විද්‍යාව 7 7 100 46.43
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 9 9 100 75
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 10 10 100 52.5
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 6 6 100 54.17