අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1බෙවර්ලි දෙමළ ක.වි20199511050137.361
එකතුව 20 19 95   10 50   37.36  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
12 ශෛවනරි 14 13 92.86 51.79
හර විෂයයන්
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 20 20 100 57.5
31 ඉංග්‍රීසි 20 4 20 6.25
32 ගණිතය 20 10 50 13.75
33 ඉතිහාසය 20 10 50 20
34 විද්‍යාව 20 10 50 13.75
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
42 සංගීතය - කර්ණාටක 3 3 100 75
43 චිත්‍ර 17 17 100 63.24
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 8 7 87.5 21.88
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 12 12 100 70.83
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 20 20 100 48.75