අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1හැන්ෆර්ඩ් දෙමළ ක.වි.422457.141511.9130.131
එකතුව 42 24 57.14   5 11.9   30.13  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
12 ශෛවනරි 32 27 84.38 49.22
14 කතෝලික ධර්මය 10 10 100 65
හර විෂයයන්
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 42 31 73.81 38.1
31 ඉංග්‍රීසි 42 8 19.05 5.95
32 ගණිතය 42 5 11.9 5.95
33 ඉතිහාසය 42 23 54.76 22.62
34 විද්‍යාව 42 14 33.33 9.52
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
42 සංගීතය - කර්ණාටක 16 16 100 42.19
43 චිත්‍ර 23 23 100 54.35
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 6 5 83.33 20.83
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 36 24 66.67 34.72
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 42 38 90.48 55.36