අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි.805872.514860142.251
එකතුව 80 58 72.5   48 60   42.25  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 60 56 93.33 72.32
12 ශෛවනරි 14 10 71.43 30.36
14 කතෝලික ධර්මය 6 6 100 83.33
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 65 60 92.31 60
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 15 13 86.67 30
31 ඉංග්‍රීසි 80 22 27.5 10
32 ගණිතය 80 49 61.25 33.13
33 ඉතිහාසය 80 56 70 31.88
34 විද්‍යාව 80 56 70 29.38
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 26 26 100 59.62
42 සංගීතය - කර්ණාටක 3 3 100 41.67
43 චිත්‍ර 23 22 95.65 38.04
44 නැටුම් - දේශීය 6 6 100 50
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 15 15 100 86.67
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 12 12 100 35.42
61 භූගෝල විද්‍යාව 25 24 96 60
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 33 28 84.85 43.94
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 5 5 100 80
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 4 4 100 68.75
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 3 3 100 33.33
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 22 18 81.82 45.45
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 17 14 82.35 38.24
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 38 37 97.37 63.16