අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි.714056.3412636.621331
එකතුව 71 40 56.34   26 36.62   33  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 66 51 77.27 55.88
14 කතෝලික ධර්මය 1 1 100 25
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 71 65 91.55 42.96
31 ඉංග්‍රීසි 71 11 15.49 6.69
32 ගණිතය 71 27 38.03 15.85
33 ඉතිහාසය 71 49 69.01 29.93
34 විද්‍යාව 71 34 47.89 18.66
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 18 18 100 75
43 චිත්‍ර 29 29 100 38.79
44 නැටුම් - දේශීය 16 16 100 50
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 10 9 90 40
61 භූගෝල විද්‍යාව 25 24 96 49
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 36 33 91.67 36.11
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 8 5 62.5 37.5
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 18 18 100 56.94
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 23 22 95.65 44.57
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 22 22 100 48.86