අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1දෙනියාය ම.ම.වි22519486.22118180.44162.581
එකතුව 225 194 86.22   181 80.44   62.58  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 225 205 91.11 79.02
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 225 217 96.44 73.89
31 ඉංග්‍රීසි 225 150 66.67 38.78
32 ගණිතය 224 184 82.14 56.47
33 ඉතිහාසය 225 207 92 62.67
34 විද්‍යාව 225 204 90.67 58.67
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 34 34 100 89.71
42 සංගීතය - කර්ණාටක 1 1 100 50
43 චිත්‍ර 42 33 78.57 36.9
44 නැටුම් - දේශීය 16 16 100 56.25
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 5 5 100 50
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 65 65 100 82.31
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 59 59 100 60.17
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 125 121 96.8 60.2
61 භූගෝල විද්‍යාව 17 17 100 63.24
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 82 76 92.68 55.18
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 1 1 100 100
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 42 42 100 81.55
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 45 42 93.33 61.11
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 27 27 100 62.96
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 111 109 98.2 82.66