අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1බෙරලපනාතර ම.වි.1107063.6415650.91140.421
එකතුව 110 70 63.64   56 50.91   40.42  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 110 82 74.55 65.85
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 110 96 87.27 56.82
31 ඉංග්‍රීසි 110 30 27.27 15.23
32 ගණිතය 110 59 53.64 30
33 ඉතිහාසය 110 81 73.64 37.95
34 විද්‍යාව 110 80 72.73 32.95
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 15 13 86.67 41.67
43 චිත්‍ර 42 40 95.24 40.48
44 නැටුම් - දේශීය 29 25 86.21 42.24
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 2 2 100 50
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 36 32 88.89 47.22
61 භූගෝල විද්‍යාව 8 7 87.5 75
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 66 51 77.27 36.36
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 8 7 87.5 68.75
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 52 46 88.46 48.08
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 3 1 33.33 8.33
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 47 47 100 69.68