අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1හුලංදාව දෙමළ ම.වි.19736.841210.53116.761
එකතුව 19 7 36.84   2 10.53   16.76  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
12 ශෛවනරි 19 10 52.63 23.68
හර විෂයයන්
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 19 14 73.68 27.63
31 ඉංග්‍රීසි 19 0 0 0
32 ගණිතය 19 2 10.53 2.63
33 ඉතිහාසය 19 6 31.58 10.53
34 විද්‍යාව 19 2 10.53 2.63
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
42 සංගීතය - කර්ණාටක 5 5 100 25
43 චිත්‍ර 13 12 92.31 26.92
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
61 භූගෝල විද්‍යාව 5 5 100 50
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 14 11 78.57 33.93
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 1 1 100 25
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 18 9 50 19.44