අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1පිටබැද්දර ම.වි.15210669.7417348.03142.391
එකතුව 152 106 69.74   73 48.03   42.39  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 152 123 80.92 69.92
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 152 126 82.89 51.64
31 ඉංග්‍රීසි 152 46 30.26 13.49
32 ගණිතය 152 73 48.03 24.51
33 ඉතිහාසය 152 118 77.63 44.41
34 විද්‍යාව 152 91 59.87 29.11
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 22 22 100 67.05
43 චිත්‍ර 32 30 93.75 46.88
44 නැටුම් - දේශීය 33 30 90.91 53.79
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 28 28 100 42.86
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 32 30 93.75 54.69
61 භූගෝල විද්‍යාව 29 29 100 68.1
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 83 60 72.29 34.64
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 8 8 100 84.38
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 9 9 100 86.11
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 3 3 100 58.33
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 12 12 100 75
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 128 122 95.31 62.11