අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය18818698.94117492.55177.661
එකතුව 188 186 98.94   174 92.55   77.66  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 188 187 99.47 91.98
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 188 187 99.47 91.22
31 ඉංග්‍රීසි 188 170 90.43 55.45
32 ගණිතය 188 174 92.55 70.88
33 ඉතිහාසය 188 187 99.47 87.9
34 විද්‍යාව 188 182 96.81 66.49
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 8 8 100 75
41 සංගීතය - අපරදිග 2 2 100 100
43 චිත්‍ර 11 11 100 54.55
44 නැටුම් - දේශීය 49 49 100 68.37
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 14 14 100 57.14
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 80 80 100 98.44
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 23 23 100 66.3
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 63 63 100 73.41
61 භූගෝල විද්‍යාව 29 29 100 86.21
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 56 54 96.43 69.2
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 1 1 100 25
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 31 31 100 79.03
68 සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - ප්‍රංශ 1 0 0 0
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 43 43 100 89.53
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 38 38 100 78.95
82 ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය 1 1 100 75
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 27 25 92.59 47.22
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 70 70 100 92.86
87 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 9 9 100 77.78