අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය20218792.57118189.6168.361
එකතුව 202 187 92.57   181 89.6   68.36  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 202 194 96.04 86.34
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 202 200 99.01 79.21
31 ඉංග්‍රීසි 202 165 81.68 46.04
32 ගණිතය 202 183 90.59 68.69
33 ඉතිහාසය 202 192 95.05 71.91
34 විද්‍යාව 202 187 92.57 58.79
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 23 23 100 76.09
43 චිත්‍ර 46 46 100 59.78
44 නැටුම් - දේශීය 56 56 100 59.38
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 27 25 92.59 55.56
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 23 23 100 96.74
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 24 24 100 72.92
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 90 90 100 69.44
61 භූගෝල විද්‍යාව 6 6 100 62.5
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 106 102 96.23 66.04
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 40 40 100 86.88
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 19 19 100 78.95
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 64 58 90.63 43.75
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 79 79 100 89.24