අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි.212110011990.48160.581
එකතුව 21 21 100   19 90.48   60.58  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 21 21 100 66.67
හර විෂයයන්
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 21 21 100 73.81
31 ඉංග්‍රීසි 21 18 85.71 35.71
32 ගණිතය 21 19 90.48 58.33
33 ඉතිහාසය 21 18 85.71 41.67
34 විද්‍යාව 21 19 90.48 44.05
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
43 චිත්‍ර 10 10 100 52.5
48 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ 11 11 100 88.64
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 21 21 100 82.14
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 21 21 100 71.43