අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 422764.2911842.86138.261
එකතුව 42 27 64.29   18 42.86   38.26  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
12 ශෛවනරි 1 0 0 0
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 41 34 82.93 45.73
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 28 19 67.86 27.68
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 14 12 85.71 55.36
31 ඉංග්‍රීසි 42 19 45.24 16.67
32 ගණිතය 42 26 61.9 25
33 ඉතිහාසය 42 26 61.9 25
34 විද්‍යාව 41 24 58.54 21.34
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
43 චිත්‍ර 37 35 94.59 39.19
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 2 2 100 100
48 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ 3 3 100 75
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 5 5 100 45
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 14 14 100 91.07
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 23 22 95.65 55.43
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 1 0 0 0
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 41 41 100 65.24