අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 917178.0216268.13153.971
එකතුව 91 71 78.02   62 68.13   53.97  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 91 83 91.21 60.44
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 67 62 92.54 60.07
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 24 23 95.83 67.71
31 ඉංග්‍රීසි 91 70 76.92 40.66
32 ගණිතය 91 66 72.53 41.76
33 ඉතිහාසය 91 68 74.73 45.6
34 විද්‍යාව 91 69 75.82 41.76
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
43 චිත්‍ර 32 32 100 37.5
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 1 1 100 75
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 42 39 92.86 68.45
48 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ 16 13 81.25 59.38
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 25 24 96 52
61 භූගෝල විද්‍යාව 2 2 100 75
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 23 23 100 78.26
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 41 41 100 85.98
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 5 5 100 60
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 11 9 81.82 34.09
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 75 74 98.67 67.33