අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි.15853.331533.33130.371
එකතුව 15 8 53.33   5 33.33   30.37  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 15 12 80 40
හර විෂයයන්
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 15 13 86.67 50
31 ඉංග්‍රීසි 15 7 46.67 16.67
32 ගණිතය 15 5 33.33 11.67
33 ඉතිහාසය 15 9 60 21.67
34 විද්‍යාව 15 5 33.33 13.33
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
43 චිත්‍ර 2 1 50 12.5
48 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ 13 11 84.62 42.31
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 5 5 100 35
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 10 9 90 52.5
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 3 2 66.67 16.67
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 12 10 83.33 39.58