අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. 109901990140.281
එකතුව 10 9 90   9 90   40.28  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 10 10 100 40
හර විෂයයන්
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 10 9 90 50
31 ඉංග්‍රීසි 10 7 70 30
32 ගණිතය 10 9 90 47.5
33 ඉතිහාසය 10 6 60 22.5
34 විද්‍යාව 10 6 60 20
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
43 චිත්‍ර 4 4 100 75
48 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ 6 6 100 66.67
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 5 5 100 40
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 5 5 100 55
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 4 2 50 12.5
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 6 5 83.33 50