අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1රෝහණ ම.වි.1148978.0717767.54151.431
එකතුව 114 89 78.07   77 67.54   51.43  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 114 105 92.11 77.62
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 114 107 93.86 63.6
31 ඉංග්‍රීසි 114 59 51.75 20.39
32 ගණිතය 114 79 69.3 43.2
33 ඉතිහාසය 114 101 88.6 53.95
34 විද්‍යාව 114 87 76.32 43.2
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 22 22 100 52.27
43 චිත්‍ර 26 23 88.46 26.92
44 නැටුම් - දේශීය 36 36 100 61.81
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 18 18 100 45.83
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 59 57 96.61 45.76
61 භූගෝල විද්‍යාව 18 17 94.44 62.5
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 37 32 86.49 42.57
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 13 12 92.31 57.69
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 2 2 100 100
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 17 16 94.12 50
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 82 81 98.78 77.13