අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි.19713769.54111055.84144.481
එකතුව 197 137 69.54   110 55.84   44.48  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 197 163 82.74 70.4
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 197 171 86.8 52.16
31 ඉංග්‍රීසි 197 84 42.64 17.01
32 ගණිතය 197 116 58.88 33.5
33 ඉතිහාසය 197 152 77.16 40.61
34 විද්‍යාව 197 144 73.1 34.52
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 37 36 97.3 72.97
43 චිත්‍ර 54 45 83.33 38.43
44 නැටුම් - දේශීය 40 38 95 46.88
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 42 41 97.62 38.69
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 66 65 98.48 52.27
61 භූගෝල විද්‍යාව 31 25 80.65 44.35
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 100 82 82 48
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 18 18 100 90.28
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 17 15 88.24 42.65
84 ශිල්ප කලා 63 62 98.41 81.35
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 24 18 75 25
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 75 69 92 71