අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1උනවටුන ම.වි.705375.7115071.43148.011
එකතුව 70 53 75.71   50 71.43   48.01  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 70 56 80 70.54
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 70 59 84.29 53.21
31 ඉංග්‍රීසි 70 37 52.86 18.21
32 ගණිතය 70 54 77.14 46.07
33 ඉතිහාසය 70 60 85.71 49.29
34 විද්‍යාව 70 60 85.71 36.79
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 3 3 100 50
43 චිත්‍ර 16 16 100 60.94
44 නැටුම් - දේශීය 25 25 100 63
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 12 12 100 56.25
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 22 22 100 63.64
61 භූගෝල විද්‍යාව 21 21 100 42.86
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 27 26 96.3 58.33
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 9 9 100 69.44
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 14 14 100 41.07
82 ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය 4 4 100 68.75
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 4 4 100 68.75
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 17 17 100 66.18