අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1අඟුලුගහ ම.වි.533871.713056.6149.251
එකතුව 53 38 71.7   30 56.6   49.25  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 53 45 84.91 69.44
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 53 47 88.68 57.08
31 ඉංග්‍රීසි 53 21 39.62 18.4
32 ගණිතය 53 31 58.49 36.79
33 ඉතිහාසය 53 43 81.13 48.58
34 විද්‍යාව 53 39 73.58 38.68
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 10 7 70 22.5
43 චිත්‍ර 16 16 100 75
44 නැටුම් - දේශීය 10 10 100 57.5
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 9 8 88.89 80.56
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 16 16 100 76.56
61 භූගෝල විද්‍යාව 10 10 100 47.5
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 27 27 100 72.22
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 6 6 100 58.33
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 21 20 95.24 52.38
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 7 4 57.14 17.86
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 19 18 94.74 76.32