අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1හියාරේ ම.වි181810011372.22155.971
එකතුව 18 18 100   13 72.22   55.97  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 18 17 94.44 82.35
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 18 18 100 69.44
31 ඉංග්‍රීසි 18 8 44.44 13.89
32 ගණිතය 18 13 72.22 41.67
33 ඉතිහාසය 18 18 100 69.44
34 විද්‍යාව 18 13 72.22 30.56
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 5 4 80 35
43 චිත්‍ර 5 5 100 55
44 නැටුම් - දේශීය 5 5 100 45
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 4 4 100 62.5
61 භූගෝල විද්‍යාව 8 8 100 90.63
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 6 6 100 62.5
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 4 4 100 68.75
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 1 1 100 100
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 13 13 100 80.77