අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1හපුගල ම.වි.1026260.7814847.06140.261
එකතුව 102 62 60.78   48 47.06   40.26  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 102 70 68.63 65.36
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 102 83 81.37 50.25
31 ඉංග්‍රීසි 102 44 43.14 17.4
32 ගණිතය 102 49 48.04 23.77
33 ඉතිහාසය 102 71 69.61 36.03
34 විද්‍යාව 102 75 73.53 33.82
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 12 12 100 52.08
43 චිත්‍ර 40 37 92.5 38.13
44 නැටුම් - දේශීය 10 10 100 60
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 24 24 100 52.08
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 27 26 96.3 50.93
61 භූගෝල විද්‍යාව 15 14 93.33 46.67
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 59 48 81.36 50
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 13 13 100 84.62
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 41 40 97.56 57.32
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 3 2 66.67 25
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 45 42 93.33 60