අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1නන්දිමිත්‍ර ම.වි.129751975148.61
එකතුව 12 9 75   9 75   48.6  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 12 12 100 87.5
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 12 12 100 52.08
31 ඉංග්‍රීසි 12 5 41.67 18.75
32 ගණිතය 12 11 91.67 37.5
33 ඉතිහාසය 12 10 83.33 47.92
34 විද්‍යාව 12 12 100 35.42
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 5 5 100 40
43 චිත්‍ර 6 6 100 58.33
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
61 භූගෝල විද්‍යාව 12 12 100 56.25
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 4 4 100 87.5
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 2 2 100 62.5
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 6 5 83.33 25