අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි916571.4315358.24148.911
එකතුව 91 65 71.43   53 58.24   48.91  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 89 78 87.64 70.83
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 2 2 100 25
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 91 82 90.11 59.07
31 ඉංග්‍රීසි 91 50 54.95 30.77
32 ගණිතය 91 54 59.34 32.42
33 ඉතිහාසය 91 78 85.71 59.34
34 විද්‍යාව 91 62 68.13 32.14
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 20 18 90 56.25
43 චිත්‍ර 17 17 100 55.88
44 නැටුම් - දේශීය 33 32 96.97 51.52
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 2 2 100 50
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 6 6 100 87.5
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 28 25 89.29 41.96
61 භූගෝල විද්‍යාව 9 9 100 55.56
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 47 38 80.85 48.4
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 7 7 100 92.86
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 20 20 100 61.25
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 5 5 100 55
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 19 9 47.37 14.47
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 47 46 97.87 77.13