අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ඉහළගොඩ විජය ම.වි.8562.51562.5149.651
එකතුව 8 5 62.5   5 62.5   49.65  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 8 5 62.5 85
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 8 6 75 56.25
31 ඉංග්‍රීසි 8 4 50 15.63
32 ගණිතය 8 5 62.5 43.75
33 ඉතිහාසය 8 6 75 56.25
34 විද්‍යාව 8 6 75 53.13
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 1 1 100 50
43 චිත්‍ර 6 6 100 50
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 4 4 100 62.5
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 4 3 75 43.75
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 4 3 75 50
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 4 4 100 81.25