අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි.1027068.6315150138.171
එකතුව 102 70 68.63   51 50   38.17  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 102 80 78.43 61.25
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 102 81 79.41 45.1
31 ඉංග්‍රීසි 102 30 29.41 10.05
32 ගණිතය 102 55 53.92 24.51
33 ඉතිහාසය 102 81 79.41 39.22
34 විද්‍යාව 102 67 65.69 26.47
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 6 5 83.33 41.67
43 චිත්‍ර 51 49 96.08 45.59
44 නැටුම් - දේශීය 29 27 93.1 39.66
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 43 38 88.37 30.81
61 භූගෝල විද්‍යාව 4 4 100 93.75
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 52 45 86.54 53.85
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 3 3 100 75
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 4 4 100 75
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 21 21 100 61.9
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 16 12 75 26.56
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 61 60 98.36 69.26