අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි.1288868.7517155.47146.191
එකතුව 128 88 68.75   71 55.47   46.19  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 128 102 79.69 75.25
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 128 106 82.81 53.52
31 ඉංග්‍රීසි 128 61 47.66 21.48
32 ගණිතය 128 74 57.81 33.2
33 ඉතිහාසය 128 102 79.69 49.61
34 විද්‍යාව 128 90 70.31 36.33
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 5 5 100 50
43 චිත්‍ර 17 17 100 80.88
44 නැටුම් - දේශීය 13 13 100 76.92
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 4 4 100 50
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 28 27 96.43 80.36
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 32 29 90.63 31.25
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 37 37 100 47.3
61 භූගෝල විද්‍යාව 21 20 95.24 53.57
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 57 42 73.68 35.96
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 13 9 69.23 38.46
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 15 15 100 88.33
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 22 17 77.27 39.77
84 ශිල්ප කලා 14 14 100 87.5
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 19 16 84.21 32.89
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 58 54 93.1 65.52