අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි191684.2111684.21148.981
එකතුව 19 16 84.21   16 84.21   48.98  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 19 19 100 63.16
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 19 19 100 59.21
31 ඉංග්‍රීසි 19 9 47.37 22.37
32 ගණිතය 19 18 94.74 47.37
33 ඉතිහාසය 19 18 94.74 35.53
34 විද්‍යාව 19 18 94.74 38.16
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 2 2 100 37.5
43 චිත්‍ර 2 2 100 50
44 නැටුම් - දේශීය 7 7 100 85.71
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 8 8 100 28.13
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 6 6 100 45.83
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 13 12 92.31 55.77
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 1 1 100 75
82 ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය 3 3 100 50
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 3 3 100 33.33
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 12 12 100 83.33