අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.)12810582.0318767.97150.831
එකතුව 128 105 82.03   87 67.97   50.83  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 106 94 88.68 71.54
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 21 19 90.48 57.14
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 128 121 94.53 50.98
31 ඉංග්‍රීසි 128 95 74.22 33.59
32 ගණිතය 128 88 68.75 39.26
33 ඉතිහාසය 128 115 89.84 58.2
34 විද්‍යාව 128 103 80.47 39.26
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 27 26 96.3 56.48
43 චිත්‍ර 30 30 100 45
44 නැටුම් - දේශීය 9 9 100 47.22
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 6 6 100 41.67
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 13 13 100 82.69
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 30 29 96.67 36.67
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 42 41 97.62 50.6
61 භූගෝල විද්‍යාව 18 18 100 48.61
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 63 60 95.24 55.16
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 5 5 100 70
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 21 21 100 96.43
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 19 18 94.74 48.68
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 6 5 83.33 41.67
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 80 78 97.5 71.88
87 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 2 2 100 50