අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ඕල්කට් ම.වි.874855.1713742.53134.831
එකතුව 87 48 55.17   37 42.53   34.83  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 57 44 77.19 61.93
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 30 23 76.67 45.83
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 87 68 78.16 39.94
31 ඉංග්‍රීසි 87 32 36.78 15.8
32 ගණිතය 87 40 45.98 22.41
33 ඉතිහාසය 87 56 64.37 38.22
34 විද්‍යාව 87 52 59.77 29.31
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 12 10 83.33 31.25
43 චිත්‍ර 32 22 68.75 28.91
44 නැටුම් - දේශීය 13 13 100 59.62
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 25 24 96 40
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 26 25 96.15 45.19
61 භූගෝල විද්‍යාව 22 18 81.82 32.95
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 39 24 61.54 25
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 20 20 100 65
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 19 13 68.42 31.58
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 16 13 81.25 29.69
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 32 30 93.75 62.5