අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි.17817196.07116894.38178.951
එකතුව 178 171 96.07   168 94.38   78.95  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 134 133 99.25 92.86
14 කතෝලික ධර්මය 16 16 100 96.88
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 28 28 100 75
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 178 177 99.44 83.15
31 ඉංග්‍රීසි 178 169 94.94 74.3
32 ගණිතය 178 171 96.07 76.26
33 ඉතිහාසය 178 175 98.31 82.3
34 විද්‍යාව 178 170 95.51 70.22
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 15 15 100 81.67
41 සංගීතය - අපරදිග 9 9 100 94.44
43 චිත්‍ර 33 33 100 74.24
44 නැටුම් - දේශීය 31 30 96.77 62.9
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 54 54 100 86.57
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 34 34 100 75
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 89 87 97.75 57.58
61 භූගෝල විද්‍යාව 51 50 98.04 73.53
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 35 35 100 90
68 සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - ප්‍රංශ 2 1 50 25
71 සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - ජපන් 1 1 100 100
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 60 60 100 92.92
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 16 15 93.75 48.44
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 102 102 100 91.67